Reklamačný poriadok

SEPAK mechanical engineering s.r.o.

I.

Úvodné ustanovenia

( 1 )Tento reklamačný poriadok (ďalej len ako „Reklamačný poriadok“) spoločnosti SEPAK mechanical engineering, s.r.o., IČO: 501 795 94, so sídlom: Stránska 2, 974 11 Banská Bystrica, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č.: 29348/S, konajúcej konateľom Ing. Jurajom Šepákom (ďalej len ako „spoločnosť SEPAK mechanical engineering“ alebo „Predávajúci“) je účinný od 01.01.2017 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov a zvyklostí pri vybavovaní Reklamácie a záruky tovaru. Reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle spoločnosti SEPAK mechanical engineering, s.r.o.  alebo ako dokument na  www.sepakme.com.

( 2 )Reklamačný poriadok tvorí prílohu rámcovej zmluvy, zmluvy alebo potvrdenej objednávky (ďalej len ako „Zmluva“) a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

( 3 )Kupujúci uzatvorením Zmluvy alebo podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom Predávajúceho a so znením Reklamačného poriadku bez výhrad súhlasí.   

( 4 )Kupujúcim sa rozumie obchodný partner Predávajúceho (fyzická alebo právnická osoba), ktorý uzatvoril s Predávajúcim Zmluvu, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k výrobkom, ktoré Predávajúci predáva v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len ako „Kupujúci“).

( 5 )Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práv Kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru voči Predávajúcemu (ďalej len ako „Reklamácia“).

II.

Všeobecné ustanovenia

( 6 )Reklamačný poriadok upravuje postup Predávajúceho v prípade uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady tovaru zo strany Kupujúceho.

( 7 )Predávajúci poskytne Kupujúcemu záruku za dodaný tovar po dobu 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Predávajúci sa týmto zaväzuje, že ním dodaný tovar si počas dohodnutej záručnej doby zachová rozmerové, mechanické, fyzikálne, povrchové alebo iné charakteristiky výslovne vymienené Kupujúcim v Zmluve. Žiadne iné záruky alebo povinnosti Predávajúcemu vo vzťahu ku kvalite a vlastnostiam tovaru nevznikajú.

( 8 )Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

( 9 )Ako doklad o záruke (záručný list) slúži nákupný doklad (faktúra alebo dodací list), ktorý Predávajúci vystavuje Kupujúcemu ku každému zakúpenému tovaru s uvedenými všetkými potrebnými údajmi na uplatnenie záruky (názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, katalógové číslo, zákazkové číslo a výrobné číslo).

 III.

Záručné podmienky

( 10 )Kupujúci je povinný čo najskôr po dodaní tovaru tovar prezrieť alebo zabezpečiť jeho prehliadku. Pre odstránenie nejasností prezretím resp. prehliadkou tovaru sa rozumie

kontrola množstva dodaného tovar,
kontrola zjavného mechanického poškodenia tovaru,
vykonanie jednoduchých testov na vymienené charakteristické vlastnosti tovaru.

( 11 )Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru od Predávajúceho resp. dopravcu z dôvodu, že tovar nemá vymienené charakteristické vlastnosti, t. j. je vadný. Ak vadný tovar Kupujúci od Predávajúceho resp. dopravcu prevezme, je povinný vadu dostatočne určito spísať v preberacom protokole.

( 12 )Ak Kupujúci poruší akúkoľvek povinnosť starostlivosti o tovar počas jeho prepravy, prehliadky alebo kontroly podľa ustanovení Reklamačného poriadku alebo Zmluvy, Predávajúci si vyhradzuje právo zamietnuť reklamáciu vád tovaru spôsobených porušením takej povinnosti.

( 13 )Zjavné vady je Kupujúci povinný reklamovať u Predávajúceho bezodkladne po tom, čo vady zistil pri prehliadke tovaru vykonanej pri jeho prebraní. Pre odstránenie nejasností zmluvné strany za zjavné vady považujú vady, ktoré môžu byť podľa svojej povahy zistené Kupujúcim  pri prehliadke tovaru. Skryté vady, ktorými sú najmä kvalitatívne vady, je Kupujúci povinný reklamovať najneskôr do konca záručnej lehoty.

( 14 )Kupujúci je povinný uplatniť si nároky z vád tovaru u Predávajúceho. Písomné oznámenie o vadách musí obsahovať:

číslo objednávky, zákazkové číslo a výrobné číslo
popis vady alebo určenie, ako sa prejavuje,
rozsah vady,
adresu, na ktorú má byť Predávajúcim doručené písomné oznámenie o vybavení Reklamácie. 

( 15 )Kupujúci je povinný v rámci reklamačného konania poskytnúť potrebnú súčinnosť na vyriešenie Reklamácie. Poskytnutie súčinnosti pri reklamovaní vady spočíva najmä v poskytnutí akýchkoľvek súvisiacich resp. relevantných informácií potrebných k posúdeniu reklamovanej vady, o ktoré Predávajúci resp. výrobca reklamovaného tovaru požiada (i opakovane). Po dobu omeškania Kupujúceho s poskytnutím súčinnosti nie je Predávajúci v omeškaní s vybavením Reklamácie. Vadný tovar musí byť zabezpečený až do vybavenia Reklamácie. Následná manipulácia s tovarom, majúca za následok znemožnenie preverenia reklamovaných vád má za následok zánik nároku Kupujúceho z Reklamácie.

( 16 )Záruka sa nevzťahuje na poškodenia tovaru vzniknuté:

mechanickým poškodením tovaru,
elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčasti tovaru),
používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia použitiu tovaru,
neodbornou montážou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii priloženej k tovaru alebo všeobecnými princípmi,
vis major, ktorou sú najmä: živelné pohromy, vojny, požiare, záplavy, generálne štrajky, výluky, oficiálne intervencie legálnej alebo nelegálnej povahy, alebo iné okolnosti vyskytujúce sa nezávisle od vôle strán, mimo kontroly strán, ktorým nemohlo byť zabránené, alebo ktoré nemohli byť odvrátené alebo prekonané,
vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov tovaru, t. j. tovar bol
upravovaný zákazníkom (tepelne, mechanicky alebo chemicky),
tovar je v tolerancií, teda tovar má rozmerové, mechanické, fyzikálne, povrchové alebo iné odchýlky od charakteristiky tovaru výslovne vymienenej Kupujúcim v Zmluve, na ktoré bol Kupujúci v dobe uzatvárania Zmluvy Predávajúcim upozornený alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola Zmluva uzatvorená a druh tovaru, o nich Kupujúci musel vedieť.  

( 17 )Predávajúci zaväzuje písomne potvrdiť prijatie Reklamácie Kupujúceho a informovať Kupujúceho o spôsobe vybavenia Reklamácie a to do 30 kalendárnych dní od doručenia písomného oznámenia vád. Predávajúci sa zároveň zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady odborné posúdenie reklamovaného tovaru prostredníctvom vyjadrenia znalca v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch alebo stanoviska nezávislej autorizovanej osoby.

( 18 )Tovar zaslaný k Reklamácii bude testovaný iba na vadu písomne uvedenú Kupujúcim v reklamačnom formulári alebo  v priloženom liste.

( 19 )Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar na Reklamáciu v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do reklamačného procesu.

( 20 )Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy.

( 21 )Predávajúci je povinný písomne oznámiť Kupujúcemu, akým spôsobom Reklamáciu vybavil a zaslať Kupujúcemu výsledky odborného posúdenia.

( 22 )Ak sa pri vybavovaní Reklamácie zistí, že príčinou nie je reklamovaný tovar, ale neodborná montáž, nesprávne zaobchádzanie, alebo tovar poškodil Kupujúci, alebo tretia osoba, bude reklamácia zamietnutá. 

( 23 )V prípade neoprávnenej Reklamácie nahradí Kupujúci Predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli so zistením neoprávnenosti reklamácie.

( 24 )Ak sa zistí, že tovar má vadu a vadu tovaru možno odstrániť, Predávajúci v primeranej lehote vadu tovaru odstráni. Ak odstránenie vady nie je možné a povaha vady nebráni obvyklému používaniu tovaru, môže sa Predávajúci s Kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru.  Ak Predávajúci poskytne Kupujúcemu zľavu na tovar z dôvodu, že tovar má vadu, Kupujúci nie je oprávnený túto vadu neskôr reklamovať a to ani v prípade, ak sa rozsah vady ďalším používaním zväčší.

( 25 )Ak sa zistí, že tovar má vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni riadnemu používaniu tovaru, Kupujúci je oprávnený požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar alebo má právo od Zmluvy odstúpiť.  Ak Kupujúci od Zmluvy odstúpil a kúpna cena už Kupujúcim bola uhradená Predávajúcemu, Kupujúci je oprávnený požiadať Predávajúceho o  vrátenie kúpnej ceny za tovar formou vystavenia dobropisu.

( 26 )Ak Kupujúci požiada o vrátenie kúpnej ceny za vadný tovar, Predávajúci vystaví pre Kupujúceho dobropis znejúci na sumu zodpovedajúcu hodnote vadného tovaru. Dobropis je Predávajúci povinný vystaviť v lehote 30 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy Kupujúcim a je splatný v lehote 14 dní od vystavenia.

( 27 )V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru, u ktorého vady neboli zistené alebo boli vady Predávajúcim v primeranej lehote odstránené, do 60 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o vybavení reklamácie Kupujúcemu je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu cenu za uskladnenie tovaru. Cena za uskladnenie tovaru je stanovená vo výške 0,15 EUR/deň/m2.  

( 28 )Zodpovednosť Predávajúceho voči Kupujúcemu je v prípade náhrady škody obmedzená
výškou ceny za tovar, uhradenej Kupujúcim Predávajúcemu podľa príslušnej Zmluvy.

( 29 )Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za nepriame škody, vrátane škôd týkajúcich sa strát vo výrobe, ušlého zisku alebo očakávaného zisku, strát z očakávaného budúceho odbytu, poškodenia dobrého mena alebo goodwill. Predávajúci rovnako nezodpovedá za škody, ktoré nebolo možné predvídať. Toto obmedzenie zodpovednosti neplatí, ak škoda bola spôsobená Predávajúcim Kupujúcemu ako dôsledok úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti Predávajúceho.

IV.

Záverečné ustanovenia

( 30 )Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

( 31 )Práva a povinnosti v tomto Reklamačnom poriadku neupravené sa spravujú príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej  republiky. Príslušným súdom na rozhodovanie sporov medzi stranami pri plnení zmluvných povinností vyplývajúcich z tohto Reklamačného poriadku bude Okresný súd v Banskej Bystrici.

V Banskej Bystrici, dňa 01.01.2017

 

.........................................................................................

  za spoločnosť SEPAK mechanical engineering, s.r.o.

                         Ing. Juraj Šepák, konateľ