Všeobecné obchodné podmienky

SEPAK mechanical engineering s.r.o.

Článok I.

Úvodné ustanovenia

( 1 )Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“) spoločnosti SEPAK mechanical engineering, s.r.o., IČO: 501 795 94, so sídlom: Stránska 2, 974 11 Banská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: vl. č.: 29348/S, konajúca konateľom Ing. Jurajom Šepákom (ďalej len ako „spoločnosť SEPAK mechanical engineering “ alebo „Predávajúci“) sú účinné od 01.01.2017 a rušia platnosť predchádzajúcich všeobecných obchodných podmienok a zvyklostí. Všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii v sídle spoločnosti SEPAK mechanical engineering alebo ako dokument na www.sepakme.com.

( 2 )Všeobecné obchodné podmienky tvoria prílohu rámcovej zmluvy, zmluvy alebo potvrdenej objednávky (ďalej len ako „Zmluva“) a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

( 3 )Kupujúci uzatvorením Zmluvy alebo podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho a so znením všeobecných obchodných podmienok bez výhrad súhlasí. Na nákupné alebo iné obchodné podmienky Kupujúceho sa neprihliada.  

( 4 )Kupujúcim sa rozumie obchodný partner Predávajúceho (fyzická alebo právnická osoba), ktorý uzatvoril s Predávajúcim Zmluvu, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k výrobkom, ktoré Predávajúci predáva v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len ako „Kupujúci“).

Článok II.

Dodacie a platobné podmienky

( 5 )Dodacie podmienky a cena je stanovená v súlade s Incoterms® 2010 (pokiaľ v Zmluve nieje stanovené inak), na základe dohody zmluvných strán. Z platby ceny tovaru nesmie byť
zrazená žiadna suma.

( 6 )Dodávky sa budú realizovať na základe jednotlivých objednávok Kupujúceho.

Objednávka musí obsahovať identifikáciu objednávateľa/Kupujúcehoa dodávateľa/Predávajúceho identifikáciu predmetu plnenia (vrátane technickej špecifikácie tovaru)
kúpnu cenu alebo odkaz na cenník
dodaciu podmienku podľa Incoterms® 2010
dátum dodania
dátum, pečiatku a podpis objednávateľa/Kupujúceho.

( 7 )Predávajúci (jeho oprávnená osoba) objednávku potvrdí písomne najneskôr do 72 hodín od obdržania objednávky od Kupujúceho. Okamihom potvrdenia objednávky vznikne platný záväzok medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, resp. iných dojednaní a pre ich rozsah je rozhodujúca písomne potvrdená objednávka.

( 8 )Za písomné potvrdenie sa považuje i potvrdenie mailom alebo faxom.

( 9 )Ak objednávka neobsahuje náležitosti podľa tohto článku, Predávajúci ju Kupujúcemu vráti na doplnenie.

( 10 )Kupujúci nie je oprávnený dodatočne meniť objednávku, najmä technickú špecifikáciu tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmeny a doplnenia objednávky sú pre Predávajúceho záväzné len v prípade, ak ich Predávajúci schváli a písomne potvrdí.

( 11 )Predávajúci vyrobí tovar podľa dohodnutých medzinárodných, domácich alebo iných technických špecifikácií pre rozmerové, mechanické, fyzikálne, povrchové alebo iné
dohodnuté charakteristiky. Akékoľvek iné technické špecifikácie a/alebo
dodatočné požiadavky Kupujúceho sú pre Predávajúceho záväzné iba v prípade, ak sú uvedené v Zmluve a schválené oboma zmluvnými stranami.

( 12 )Predávajúci dodá tovar podľa dohodnutej dodacej podmienky v zmysle Incoterms® 2010.

( 13 )V prípade, ak je miestom dodania tovaru sídlo alebo iné miesto podnikania Kupujúceho, prípadne iné miesto určené Kupujúcim, je Kupujúci povinný poskytnúť Predávajúcemu  potrebnú súčinnosť na odovzdanie tovaru. Ak Kupujúci potrebnú súčinnosť neposkytne a zavinením Kupujúceho tovar nebude odovzdaný, Kupujúci je povinný nahradiť všetky náklady, ktoré vzniknú Predávajúcemu v dôsledku neprevzatia tovaru Kupujúcim.

( 14 )Predávajúci nie je povinný dodať tovar Kupujúcemu a má právo zastaviť výrobu objednaného tovaru alebo odstúpiť od Zmluvy, ak je Kupujúci v omeškaní so zaplatením akýchkoľvek pohľadávok Predávajúceho (bez ohľadu na právny titul ich vzniku) voči Kupujúcemu z akejkoľvek zmluvy. Takéto konanie sa nepovažuje za omeškanie Predávajúceho.

( 15 )Predávajúci nie je povinný dodať tovar Kupujúcemu, pokiaľ Kupujúci Predávajúcemu
písomne nepredloží prepravné inštrukcie pre tovar najneskôr do piatich (5) dní pred
dohodnutým termínom dodania tovaru.

( 16 )Súčasťou dodávky je dodací list. Prevzatie tovaru je Kupujúci povinný na dodacom liste potvrdiť vodičovi Predávajúceho, resp. potvrdený dodací list zaslať na adresu sídla Predávajúceho v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru.

( 17 )Súčasťou dodávky budú i iné sprievodné doklady v slovenskom a anglickom jazyku, najmä prepravné doklady a iné certifikáty, ktorých potreba vyhotovenia a obsah vyplývajú z platných právnych predpisov štátu Kupujúceho a/alebo štátu Predávajúceho.

( 18 )Dodací list musí obsahovať:

číslo objednávky/kúpnej zmluvy

identifikáciu objednávateľa/Kupujúceho a dodávateľa/Predávajúceho

označenie tovaru (názov tovaru, cena, množstvo, katalógové číslo, zákazkové číslo a výrobné číslo
identifikáciu preberajúcej osoby
miesto dodania tovaru
dátum prevzatia tovaru.

( 19 )Zaobchádzanie s prepravnými obalmi (najmä europaletami) bude prebiehať výmenným spôsobom. Prepravné obaly nebudú predmetom fakturácie. Cena za jeden kus euro palety je stanovená na 10 Eur.

( 20 )Kupujúci je povinný pred uzavretím zmluvy s Predávajúcim predložiť kópiu
rozhodnutia daňového úradu o pridelení identifikačného čísla DPH a v každej Zmluve uviesť platné identifikačné číslo pre DPH, pod akým bude tovar kupovať (IČ DPH) pri dodaní tovaru na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR"), ako aj pri intrakomunitárnom dodaní tovaru do členských štátov Európskej Únie (ďalej len „EÚ"). Kupujúci je povinný ihneď písomne oznámiť Predávajúcemu každú zmenu alebo zrušenie IČ DPH Kupujúceho.

( 21 )Ak je Kupujúci v omeškaní s platením ceny tovaru viac ako tridsať (30) dní, je Predávajúci oprávnený jednostranne zmeniť platobné podmienky a zároveň si Predávajúci vyhradzuje právo opäť získať držbu tovaru. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu
všetku súčinnosť požadovanú Predávajúcim na znovunadobudnutie držby tovaru. Náklady znovunadobudnutia držby tovaru znáša Kupujúci.

( 22 )V prípade reklamácie nie je Kupujúci oprávnený zadržať Predávajúcemu žiadne platby,
alebo tovar, ktorý má byť vrátený Predávajúcemu, alebo jednostranne započítavať svoje
pohľadávky voči Predávajúcemu. Reklamácia tovaru rovnako neoprávňuje Kupujúceho odmietnuť prevziať ďalšie dodávky tovaru od Predávajúceho. Nárok(y) Kupujúceho sa bude(ú) riešiť osobitne tak, že to neovplyvní povinnosť Kupujúceho uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar v alebo pred dohodnutým dňom splatnosti.

( 23 )Cena je fakturovaná v mene Euro. V prípade, ak je cena dohodnutá v inej mene, na prepočet ceny z inej meny na menu Euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania Objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.

( 24 )Lehota splatnosti je dohodnutá v Zmluve. V prípade, ak nie je dohodnutá v Zmluve, je lehota splatnosti pätnásť (15) kalendárnych dní od doručenia faktúry Kupujúcemu na adresu sídla Kupujúceho.

( 25 )Cena je splatná bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho. Cena je považovaná za zaplatenú v deň pripísania ceny na účet Predávajúceho. Bankové poplatky spojené s prevodom hradí každá Strana svojej banke na vlastné náklady.

( 26 )Kupujúci resp. Predávajúci uskutoční úhradu faktúr, prípadne iných vzájomných pohľadávok Predávajúceho a Kupujúcemu, započítaním vzájomných pohľadávok Kupujúceho a Predávajúceho, výlučne po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany.

( 27 )V prípade nezaplatenia ceny tovaru Kupujúcim v dohodnutej lehote splatnosti,
je Predávajúci oprávnený vyúčtovať Kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05 %
z nezaplatenej sumy za každý začatý deň omeškania.

( 28 )V prípade, ak si Kupujúci objednaný tovar neprevezme v mieste dodania v deň dodania tovaru a ani v dodatočnej lehote 30 dní odo dňa dodania, Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu cenu za uskladnenie tovaru. Cena za uskladnenie tovaru je stanovená vo výške 0,15 EUR/deň/m2. 

Článok III.

Záručné podmienky, zodpovednosť za škodu

( 29 )Záručné podmienky na tovar a reklamačné konanie sa riadia platným Reklamačným poriadkom Predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

( 30 )Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Predávajúcemu porušením svojich zákonných alebo zmluvných povinností alebo svojou činnosťou pri plnení zmluvy alebo v súvislosti s týmto plnením.

( 31 )Kupujúci a Predávajúci nezodpovedajú za škody spôsobené vyššou mocou.

Článok IV.

Vlastníctvo a prechod nebezpečenstva škody na tovare

( 32 )Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z Predávajúceho  na Kupujúceho v zmysle dohodnutých dodacích podmienok.

( 33 )Vlastníctvo k tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom pripísania platby ceny tovaru na bankový účet Predávajúceho.

( 34 )Predávajúci zostáva vlastníkom tovaru až do času úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru Predávajúcemu (výhrada vlastníctva). Kupujúci je v danom prípade len držiteľom tovaru.

( 35 )Pri spracovaní a opracovaní tovaru, u ktorého existuje výhrada vlastníctva podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, zostáva tento tovar vo vlastníctve Predávajúceho. Pri spracovaní, spojení a zmiešaní tovaru, u ktorého existuje výhrada vlastníctva podľa týchto všeobecných obchodných podmienok s iným tovarom vo vlastníctve Kupujúceho, nadobúda Predávajúci spoluvlastnícke právo k novej veci v pomere účtovnej ceny tovaru, u ktorého existuje výhrada vlastníctva podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, k účtovnej cene iného použitého tovaru. Až do doby, kým sa Kupujúci stane vlastníkom tovaru, je povinný ho udržiavať na svoje náklady v riadnom stave.

Článok V.

Mlčanlivosť a ochrana dôverných informácií

( 36 )Celý obsah Zmluvy je dôverný. Strany sú povinné zachovávať bezvýhradnú mlčanlivosť o dôverných informáciách. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa vzťahuje voči akejkoľvek tretej osobe. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti o dôverných informáciách nie je považované poskytnutie dôverných informácii orgánom verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov za predpokladu, že dôverné informácie sú poskytnuté orgánom verejnej správy v súlade s právnymi predpismi.

( 37 )Obidve zmluvné strany v plnom rozsahu a bez možnosti liberácie zodpovedajú za porušenie povinnosti mlčanlivosti i v prípade, ak k nej došlo v dôsledku porušenia pracovných povinností ktoréhokoľvek ich zamestnanca.

Článok VI.

Zmena všeobecných obchodných podmienok, zmena zmluvy a ukončenie zmluvy

( 38 )Predávajúci je oprávnený jednostranne meniť všeobecné obchodné podmienky. Predávajúci o zmenách všeobecných obchodných podmienok a dátume ich účinnosti vhodným spôsobom informuje Kupujúceho prostredníctvom svojej internetovej stránky. Aktuálne znenie všeobecných obchodných podmienok je k dispozícii na nahliadnutie v sídle Predávajúceho a na internetovej stránke Predávajúceho.

( 39 )Zmluvu je možné meniť len na základe vzájomnej písomnej dohody podpísanej Predávajúcim a Kupujúcim. Toto ustanovenie sa netýka zmien všeobecných obchodných podmienok podľa predchádzajúceho bodu.

( 40 )Zmluvu je možné ukončiť len na základe vzájomnej písomnej dohody oboch Strán podpísanej štatutárnymi zástupcami Strán odstúpením v súlade s všeobecnými obchodnými podmienkami iným spôsobom, na ktorom sa Strany písomne dohodnú v Zmluve.

( 41 )Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo Objednávky z dôvodov podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a iných právnych predpisov ak
Predávajúci hrubým spôsobom poruší svoje povinnosti a záväzky zo Zmluvy a/alebo  všeobecných obchodných podmienok.  

( 42 )Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Kupujúci neuhradí Predávajúcemu dohodnutú cenu ani v primeranej dodatočnej lehote uvedenej v písomnej výzve na zaplatenie sa Kupujúci dostane do úpadku, predlženia alebo insolvencie je proti Kupujúcemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na začatie akéhokoľvek insolvenčného konania podľa práva štátu druhej Strany z iných dôvodov uvedených v Zmluve alebo všeobecných obchodných podmienkach.

( 43 )Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy, ak bola druhá Strana zrušená a vstúpila do likvidácie druhej Strane zaniklo oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti.

( 44 )Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné, podpísané štatutárnymi zástupcami Strán a doručené druhej Strane osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou. Zmluva sa končí doručením odstúpenia druhej Strane.

( 45 )Ukončenie Zmluvy sa netýka ustanovení o voľbe práva, právomoci súdov, zodpovednosti za škodu a sankcií.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

( 46 )Akékoľvek predchádzajúce dohody, alebo vyhlásenia akejkoľvek povahy uskutočnené medzi stranami, ktoré sa vzťahujú k týmto všeobecným obchodným podmienkam sa nahrádzajú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

( 47 ) Akýkoľvek odkaz na iné obchodné, nákupné, dodacie alebo akékoľvek iné podmienky na dokumentoch Kupujúceho vrátane faktúr a dodacích listoch je neúčinný a nezaväzuje Predávajúceho bez ohľadu na to, či je tento dokument podpísaný Predávajúcim.

( 48 )V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie všeobecných obchodných podmienok stane neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť alebo neúčinnosť sa nedotkne platnosti a účinnosti ostatných ustanovení.

( 49 )V prípade, ak sú tieto všeobecné obchodné podmienky preložené do iných jazykov, rozhodujúcou jazykovou verziou je slovenská verzia, ktorá je pôvodná.

( 50 ) Predávajúci ako prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje Kupujúceho, resp. v prípade právnickej osoby jeho zamestnancov alebo osôb poverených pre jednotlivé oblasti komunikácie týkajúcej sa dodávky tovaru a služieb v rámci zmluvných vzťahov, v súlade s platnou legislatívou v oblasti osobných údajov - Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o rozsahu a účele spracovania osobných údajov Kupujúceho, vrátane jeho práv, sú zverejnené na webovom sídle Predávajúceho: http://www.sepakme.com/na-stiahnutie.xhtml.

( 51 )Každá strana bezodkladne písomne oznámi druhej strane akékoľvek zmeny jej živnostenského oprávnenia, alebo zmeny údajov v obchodnom registri, ktoré majú priamy vplyv na podmienky a plnenie Zmluvy, alebo akékoľvek oficiálne začatie likvidácie, konkurzného alebo iného obdobného konania.

( 52 )Právne vzťahy vzniknuté zo Zmluvy, neupravené Zmluvou, ako aj mimozmluvné nároky
vzniknuté v súvislosti so Zmluvou sa v celom rozsahu spravujú právom Slovenskej republiky.

( 53 )Zmluva je uzatvorená podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v plnom rozsahu sa spravuje jeho ustanoveniami.

( 54 )Strany sa dohodli, že v zmysle ustanovenia § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a článku 25 nariadenia č. 1215/2012/EU o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, právomoc na riešenie sporov z týchto všeobecných obchodných podmienok, Zmluvy a/alebo zo vzťahov, ktoré s nimi, ich obsahom a/alebo ich predmetom priamo alebo nepriamo súvisia, patrí výlučne slovenskému súdu. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky. V prípade, ak to Zmluvným stranám dovoľujú právne predpisy, alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná sa Zmluvné strany dohodli, že príslušným súdom bude Okresný súd v Banskej Bystrici. 

V Banskej Bystrici, dňa 01.01.2017              

 

.....................................................................................

za spoločnosť SEPAK mechanical engineering, s.r.o.

                     Ing. Juraj Šepák, konateľ